các chữ viết tắt trên sổ hồng đọc thế nào

Cách đọc hiểu các chữ viết tắt trên sổ hồng một cách đơn giản

Do đó, ông/bà có thể đến Phòng Tài nguyên và môi trường huyện để hỏi diện tích đất nêu trên thuộc loại đất gì và